piwaregionalne.warszawa.pl

 

Strona główna O sklepie Regulamin Koszyk Zamówienie
Regulamin sklepu
Właścicielem sklepu internetowego www.piwaregionalne.warszawa.pl oraz operatorem witryny internetowej jest  PRASKI HURT C.W.Rybarczyk s.c.  05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Poznańska 98 hala GALERIA HURTU 19.     NIP 118 216 09 50. 

I. Postanowienia ogólne

1. Celem działania sklepu internetowego www.piwaregionalne.warszawa.pl jest sprzedaż detaliczna piw ze szczególnym uwzględnieniem polskich piw regionalnych i importowanych .
2. PRASKI HURT C.W.Rybarczyk s.c. posiada ważne zezwolenia na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi o zawartosci do 4,5% alkoholu oraz piwa ;jak również zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych o zawartości do 4.5% alkoholu oraz piwa   na podstawie ustawy z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2002 Nr 147 poz. 1231).
3. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży istniejący na  Warszawskim Rolno - Spożywczym Rynku Hurtowym Bronisze  05-850 Ożarów Mazowiecki  ul. Poznańska 98 hala GH 19, tel 662037199, e-mail: dorpol@piwaregionalne.warszawa.pl
4. Dane zamieszczone przez Sprzedawcę na witrynie sklepu internetowego www.piwaregionalne.warszawa.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Dane te pełnią jedynie rolę informacji handlowej.
5. Ilekroć w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulamin) mowa o:
a. Towarach – rozumie się przez to towary prezentowane na witrynie www.piwaregionalne.warszawa.pl
b. Sprzedawcy – rozumie się przez to PRASKI HURT C.W.Rybarczyk s.c. operatora witryny www.piwaregionalne.warszawa.pl właściciela sklepu internetowego www.piwaregionalne.warszawa.pl .
c. Kliencie – rozumie się przez to każdego klienta nabywającego Towary;
d. Konsumencie – rozumie się przez to osobę fizyczną, która nabywa Towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub wykonywanym wolnym zawodem;
e. Użytkowniku – rozumie się przez to wszystkie osoby odwiedzające stronę sklepu internetowego www.piwaregionalne.warszawa.pl.
f. Rejestracji – rozumie się przez to proces zakładania konta przez Użytkownika na witrynie www.piwaregionalne.warszawa.pl. wiążący się z podaniem danych osobowych opisanych w Polityce prywatności;
g. Gość – rozumie się przez to Użytkownika niezarejestrowanego, który dokonuje zakupów w sklepie internetowym www.piwaregionalne.warszawa.pl
h. Moim koncie - rozumie się jako zestaw danych osobowych, a także zbiór informacji o zrealizowanych zamówieniach i aktywności Użytkownika;
i. Dniach roboczych – rozumie się wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
j. Stronie produktowej – strona w sklepie internetowym www.piwaregionalne.warszawa.pl na której przedstawione są informacje na temat Towaru.
6. Korzystanie ze sklepu internetowego www.piwaregionalne.warszawa.pl i dokonywanie zakupów jest równoznaczne z akceptacją całości Regulaminu, w tym Polityki prywatności, Polityki cenowej i cennika transportu, szczegółowych regulaminów promocji oraz z poświadczeniem pełnoletniości przez Klienta.
7. Niniejszy Regulamin określa sposób dokonywania sprzedaży Towarów, jak również zawiera treść zobowiązań Stron.

II. Warunki realizacji zamówień

1. Warunkiem dokonania zakupu w sklepie internetowym www.piwaregionalne.warszawa.pl jest podanie niezbędnych informacji do realizacji zamówienia lub dokonanie Rejestracji.
2. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia lub telefonicznie ze wsparciem konsultanta piwaregionalne.warszawa.pl , co jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oferty zawarcia umowy sprzedaży, na warunkach określonych w oświadczeniu i opisie Towaru. Oferta wiąże Klienta przez 24 godziny, od momentu złożenia zamówienia. W zamówieniu Klient wskazuje:
a. zamawiany Towar lub Towary,
b.dokładne dane oraz adres, na jaki ma być dostarczony Towar (dane do dostawy)
c. numer telefonu kontaktowego;
d. sposób dokonania płatności w polu /Uwagi/.
3. Akceptacja zamówienia przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór przesyłki przez osobę pełnoletnią i trzeźwą. Złożenie zamówienia jest tożsame z oświadczeniem Klienta, iż nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych, nie jest też nietrzeźwa w chwili składania zamówienia i w chwili jego odbioru oraz nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży.
4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia oraz szczegóły dotyczące zamówienia;
Jest to równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży, pod warunkiem uiszczenia przez Klienta ceny oraz wydania Towaru przez Sprzedawcę. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z momentem łącznego spełnienia wszystkich wymienionych wyżej warunków.
Klient zarejestrowany jest zobowiązany każdorazowo do poinformowania Sprzedawcy o zmianie adresu e-mail oraz adresu e-mail i numeru telefonu w przypadku składania telefonicznych zamówień, dokonując aktualizacji danych w sekcji Moje konto aby każde kolejne zamówienie, złożone przez niego, mogło zostać przekazane do realizacji.
5. Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia w ciągu 24 godzin od chwili jego otrzymania, jeśli wystapia wątpliwości co do jego realizacji. W przypadku, gdy zamówienie zostało złożone w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia w ciągu 24 godzin począwszy od godziny 9:00 najbliższego Dnia roboczego.
6. Odmowa przyjęcia zamówienia lub upływ czasu przeznaczonego na przyjęcie zamówienia powoduje niedojście umowy sprzedaży do skutku. Odmowa przyjęcia zamówienia nastąpi w szczególności wówczas, gdy:
a. Towar jest niedostępny w magazynie Sprzedawcy;
b. nastąpiła nieprzewidziana zmiana cen zakupu wprowadzonych przez dostawcę;
c. podane przez Klienta dane są niekompletne, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości;
d. Klient nie odebrał poprzedniego zamówienia;
e. pojawiły się zdarzenia losowe, na które Sprzedawca nie miał wpływu.
7. Sprzedawca może również, w terminie przewidzianym na przyjęcie zamówienia, odpowiedzieć na zamówienie z zastrzeżeniem tej zmiany, że termin realizacji zamówienia będzie dłuższy niż standardowy. Sprzedawca określi w przybliżeniu czas realizacji zamówienia. Wówczas Klient, w ciągu 24 godzin, ma prawo przyjęcia tak zmodyfikowanej oferty (art. 68 KC). W przypadku odmowy przyjęcia przez Klienta zmodyfikowanej oferty lub upływu 24 godzin od wysłania do Klienta zmodyfikowanej oferty, umowa sprzedaży nie dochodzi do skutku.
8. Sklep internetowy www.piwaregionalne.warszawa.pl. nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego Towaru i tym samym realizacji zamówienia, wynikające z zaistnienia siły wyższej, nieobecności osoby upoważnionej do odbioru zamówienia pod wskazanym adresem oraz błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy oraz w przypadku braku możliwości skontaktowania się z Użytkownikiem na podany adres e-mail i/lub numer telefonu.
9. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności uznania na koncie Sprzedawcy płatności za zamówione Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
10. Sprzedawca umożliwia dokonania zakupów w formie telefonicznej.
11. Sprzedawca dopuszcza możliwość składania zamówień telefonicznie pod numerem telefonu (0-22) 7216506. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się wówczas odpowiednio, z tym zastrzeżeniem że:
a. Umowa sprzedaży dochodzi do skutku dopiero z chwilą potwierdzenia zamówienia na stronie internetowej www.piwaregionalne.warszawa.pl i uiszczenia ceny przez Klienta. Niezależnie od tego, za każdym razem Sprzedawca upewnia się ustnie, przed realizacją zamówienia, czy Klient zapoznał się z treścią Regulaminu;
b. Dokonując zamówienia telefonicznie przy współpracy z konsultantem piwaregionalne.warszawa.pl, Klient po zakończeniu procedury dokonywania zakupów otrzymuje na adres mailowy, podany konsultantowi, akceptacyjną wiadomość e-mail, zawierającą hiperłącze do treści zamówienia, które przenosi zarejestrowanych Klientów do okna zawierającego dane płatnika, adres wysyłki, kody zamówionych Towarów, łączną kwotę zamówienia i numer zamówienia. W celu zakończenia procesu sprzedaży Klient dokonuje płatności przelewem za złożone telefonicznie zamówienie (nie dotyczy płatności gotówką przy odbiorze) przechodząc do ostatniego kroku zamówienia i klikając „wyślij zamówienie”;
Równoczesne spełnienie tych wymagań jest podstawą do przekazania zamówienia telefonicznego do realizacji.
12. Sprzedawca zastrzega, iż zamówienia telefoniczne są przyjmowane od godziny 04:30 do godziny 18:00 w Dni robocze.
13. Zamówienia telefoniczne są rejestrowane elektronicznie za zgodą Klienta. Brak zgody jest równoznaczny z rezygnacją ze składania zamówienia.
14. Do każdego zamówienia, dokonanego w sklepie internetowym www.piwaregionalne.warszawa.pl, wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu. Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie Towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki.
15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dostarczenia zamówienia bez Towarów, których skompletowanie, w wyniku czynników od niego nie zależnych, było nie możliwe w momencie kompletowania zamówienia. O takim fakcie Klient zostanie bezzwłocznie powiadomiony. Klient otrzyma bezzwłocznie zwrot pieniędzy za niedostarczone Towary według ich wartości na paragonie.
16. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń dotyczących ilości zamawianych Towarów i wartości zamówień oraz sprawdzenia prawdziwości danych osobowych, o których mowa w punktach 2 i 11 niniejszego paragrafu, przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, a tym samym prawo do anulowania tego zamówienia, jeśli dane nie zostaną zweryfikowane pozytywnie.
17. Celem weryfikacji danych podawanych w czasie składnia zamówienia złożonego na stronie internetowej lub telefonicznie Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wykorzystania używanych środków technicznych, takich jak: telefon, faks, e-mail dla zapewnienia dowodów świadczących o fakcie złożenia zamówienia i jego warunkach, a także tożsamości Klienta, niezbędnych do jego realizacji.
 
III. Ceny i polityka cenowa

1. Wszystkie ceny prezentowane na witrynie sklepu internetowego www.piwaregionalne.warszawa.pl są cenami brutto (zawierają 23%-owy podatek VAT). Ceną wiążącą jest cena podana na stronie internetowej www.piwaregionalne.warszawa.pl. przy Towarze w chwili składania zamówienia. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów, wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych na stronie sklepu internetowego www.piwaregionalne.warszawa.pl., bądź wprowadzania w nich zmian.
3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia prezentowana jest na stronie internetowej www.piwaregionalne.warszawa.pl. po dokonaniu przez Użytkownika wyboru formy i terminu dostawy zamówienia oraz formy płatności.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania cen  promocyjnych oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany cen, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych 
5. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niekompletnych danych do odbioru przesyłki uniemożliwiających dostarczenie przesyłki, czy też w przypadku nieobecności Klienta lub osoby uprawnionej do odbioru zamówienia, kosztami dodatkowej dostawy zostanie obciążony Klient. Koszt ten będzie równy kosztowi dostawy przypisanemu najniższemu przedziałowi kwotowemu zamówienia, bez względu na wartość zamówienia.
6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość do różnicowania cen w zależności od różnych form płatności, przewidzianych w części IV niniejszego Regulaminu.

IV. Formy płatności

1. Zapłaty za zamówiony Towar można dokonać za pośrednictwem jednego z poniższych sposobów:
a. za pobraniem, czyli osobiście, gotówką, -  w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej. W tym przypadku, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie sklepu internetowego www.piwaregionalne.warszawa.pl. Ta forma płatności nie jest dostępna dla Klientów niezarejestrowanych, składających zamówienie telefonicznie i/lub jako Gość. Ta forma zapłaty może dotyczyć tylko płatnosci za przesyłkę składającą się z jednej paczki o wadze do 30kg.  
b. przelewem elektronicznym, bankowym, lub przelewem zwykłym  – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie Sprzedawcy;
c. Gotówką -  przy odbiorze zamówionego Towaru bezposrednio w sklepie stacjonarnym.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności dla Klientów składających zamówienia przez Internet, na podstawie indywidualnych ustaleń z Użytkownikiem.
3. W przypadku wybranych Towarów lub kategorii produktowych Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

V. Dostawa towarów

1. Dostawy realizowane są poprzez firmę kurierską w godzinach 9.00 - 16.00. Niezależnie od tego kurier może, lecz nie jest zobowiązany, kontaktować się na wskazany przez Użytkownika numer telefonu, celem potwierdzenia obecności w miejscu dostawy.
2. Towar dostarczany jest pod adres odbiorcy, wskazany w formularzu zamówienia lub podany konsultantowi w trakcie składania zamówienia telefonicznie.
3. Zamówienia są realizowane tylko na terenie Polski w Dni Robocze.
4. Klient upoważnia kuriera do dostarczenia Towaru oraz wykonania w imieniu i na rzecz Sprzedawcy wszelkich czynności, do jakich zobowiązuje ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W szczególności kurier, w przypadku wątpliwości, jest uprawniony zażądać od odbiorcy przesyłki okazania dokumentu potwierdzającego jego pełnoletniość. Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku odmowy okazania dokumentu, kurier odmówi wydania Towaru. Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie co do trzeźwości osoby odbierającej Towar, kurier również odmówi wydania Towaru.
5. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu otrzymania przelewu (uznania na rachunku bankowym) przez Sprzedawcę, od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia, w przypadku płatności za pobraniem lub od momentu otrzymania przez Sprzedawcę akceptacji zamówienia za pośrednictwem adresu mailowego na adres dorpol@piwaregionalne.warszawa.pl. w przypadku Klienta składającego zamówienie telefonicznie. Dostawy będą realizowane w terminie do 96godzin, począwszy od godziny 9:00 najbliższego Dnia Roboczego, pod warunkiem, że kolejne dni następujące po nim są Dniami Roboczymi. Sprzedawca zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wydłużenie czasu dostawy z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy.
6. Sprzedawca dopuszcza możliwość realizacji zamówień składanych telefonicznie tego samego dnia, z tym zastrzeżeniem, że:
a. usługa odbierana jest tego samego dnia w sklepie stacjonarnym.
b. wybór Towarów z asortymentu Sklepu Internetowego jest ograniczony do aktualnego asortymentu sklepu stacjonarnego Sprzedawcy; 
c. termin odbioru zamówień jest ustalany z Klientem indywidualnie, przy czym Sprzedawca zastrzega, że zamówienia będą odbierane nie później niż do godziny 16,00 w Dni Robocze;
d. dopuszczalna forma płatności za tak złożone zamówienie to płatność gotówką przy odbiorze 
7. Za właściwą godzinę uznaje się godzinę na serwerze Sprzedawcy, jest ona widoczna w potwierdzeniu, jakie otrzymuje Klient po złożeniu zamówienia.
8. Dokument - paragon - potwierdzający dokonanie sprzedaży jest dołączany do przesyłki .
9. Przy odbiorze przesyłki należy w obecności kuriera sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią zamówienia.
10. W przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z treścią zamówienia lub Towar uległ uszkodzeniu, Klient jest zobowiązany sporządzić protokół szkody z wyszczególnieniem wszystkich wad Towaru i przekazać go kurierowi, a także wysłać protokół szkody na adres Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega, iż reklamacje bez kompletnego protokołu nie będą uznawane.

VI. Reklamacje i zwroty w stosunkach z klientami nie będącymi konsumentami

1. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z Klientami nie będącymi Konsumentami.
2. Do Klientów nie będących Konsumentami stosuje się przepisy art. 556-581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – KC.
3. Jeśli nie zachodzą przypadki odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi, upoważniające Klienta do zwrotu Towaru, Klient może zwrócić zakupiony Towar jedynie za zgodą Sprzedawcy, na koszt Klienta, jeżeli Towar jest nieużywany, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu, jak również towar nie został przeterminowany u Klienta.
4. Z podlegającej zwrotowi ceny, Sprzedawca może potrącić 20% jej wysokości tytułem zryczałtowanych kosztów obsługi transakcji. Nie dotyczy to zwrotów dokonanych z powodu wad Towaru.
5. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

VII. Reklamacje i zwroty towaru w przypadku transakcji z konsumentami

1. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z Klientami będącymi Konsumentami.
2. Do Klientów będących Konsumentami nie stosuje się przepisów art. 556-581 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - KC.
3. Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługują uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z umową, wynikające z ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.
4. Konsument traci uprawnienia z tytułu niezgodności z umową, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy, od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową, nie zawiadomi o tym Sprzedawcy, chyba że obowiązują w tym zakresie terminy krótsze, wynikające w szczególności z Rozporządzenia Ministra Gospodarki lub Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności Towaru żywnościowego z umową.
5. Konsument, który dokonał zakupu w sklepie internetowym www.piwaregionalne.warszawa.pl. zawarł umowę na odległość i może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu (10) dni. Termin dziesięciodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania Towaru. Treść oświadczenia powinna zawierać: datę, oznaczenie Sprzedawcy i jego siedzibę, numer i przedmiot zamówienia, datę złożenia zamówienia, oświadczenie: „niniejszym odstępuję od umowy na podstawie art. 7 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” oraz czytelny podpis Konsumenta. Do zachowania tego terminu, za zgodą Sprzedającego, wymagane jest wysłanie zamówionego Towaru na adres Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż wciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Do odsyłanego Towaru należy także załączyć paragon. Koszt odesłania Towaru nie podlega zwrotowi. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
6. Towar podlega zwrotowi pod warunkiem, że zostanie zwrócony w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu, nie nosi śladów używania oraz nie posiada wad, za wyjątkiem wad stanowiących podstawę do reklamacji. Towar zwrócony nie może być niekompletny, musi być zwrócony  cały zamówiony a zakwestionowany Towar. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii, otwarciu butelki lub usunięciu innych zabezpieczeń, a w szczególności banderoli .
7.Towar  podlega również zwrotowi pod warunkiem, że towar nie uległ przeterminowaniu u Konsumenta, musi być dostarczony do Sprzedającego przed upływem daty ważnosci do spożycia. 
Sprzedawca nie przyjmuje Towaru zwracanego po upływie daty ważnosci do spożycia.
8. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, Sprzedawca gwarantuje zwrot kwoty równej cenie Towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 Dni Roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Konsumenta lub przekazem pocztowym pod adres Konsumenta wskazany w zamówieniu. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania Towaru nie podlega zwrotowi.
9. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według kpc.

VIII. Bezpieczeństwo

1. Wszystkie informacje podawane przez Użytkownika w trakcie składania i realizacji zamówienia są przesyłane za pośrednictwem i w ramach infrastruktury używającej bezpiecznych technik.

IX. Polityka prywatności

1. W czasie korzystania z witryny www.piwaregionalne.warszawa.pl lub składając telefoniczne zamówienie Użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych.
2. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, rozpatrywania ewentualnych reklamacji i obsługi innych procesów posprzedażowych, optymalizacji działania systemu . Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych piwaregionalne.warszawa.pl. są przetwarzane wyłącznie dla jej potrzeb. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).
4. Przechowywane dane mogą w każdej chwili zostać udostępnione Użytkownikowi do wglądu, mogą być również przez niego zmieniane.
5. Witryna.  www.piwaregionalne.warszawa.pl  umożliwia Użytkownikom umieszczanie komentarzy, ocen i opinii pod Towarami. Komentarze, o których mowa wyżej stają się własnością PRASKI HURT C.W.Rybarczyk s.c. własciciela sklepu i mogą zostać użyte w takiej formie lub skróconej do promocji sklepu lub Towarów w nim się znajdujących. Na witrynie www.piwaregionalne.warszawa.pl.  Użytkowników obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
6. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

X. Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a PRASKI HURT C.W.RYBARCZYK s.c. . Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentu sprzedaży w postaci paragonu .
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują po upływie 14 dni od daty opublikowania ich na stronie www.piwaregionalne.warszawa.pl . Do wszelkich transakcji zainicjowanych przed momentem wejścia w życie zmian w Regulaminie mają zastosowanie dotychczasowe zapisy Regulaminu.
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie adresu e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.
4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia przerw technicznych w obsłudze witryny i sklepu internetowego www.piwaregionalne.warszawa.pl . wynikających z przyczyn technicznych dotyczących sprzętu służącego do obsługi Serwisu lub innych przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. 
5. Różnice pomiędzy wizualizacją Towaru prezentowanego w sklepie internetowym www.piwaregionalne.warszawa.pl. wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego Towaru w sklepie internetowym www.piwaregionalne.warszawa.pl.
6. Towary będące piwami, dostępne na witrynie www.piwaregionalne.warszawa.pl. mogą pochodzić z różnych partii dostaw, a przy szerokim asortymencie piw, może dojść do zmiany szybciej niż zostanie zaktualizowany asortyment na witrynie www.piwaregionalne.warszawa.pl. Zatem zdjęcie opakowania i oznakowania Towaru może odbiegać od rzeczywistego opakowania i oznakowania Towaru dostarczonego do Klienta.
7. Sprzedawca dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży Towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie realizacji zamówienia. 
8. Trwałość poszczególnych rodzajów piw jest indywidualna. Optymalny termin spożycia i ewentualny okres przechowywania jest podany na każdym piwie.
9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
10. Wszystkie nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży przez sklep internetowy www.piwaregionalne.warszawa.pl. są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117). 
11. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie dla umów zawieranych od dnia 24/11/ 2012 roku.

Zgodnie z polskim prawem aby przeglądać tę witrynę, musisz być osobą w pełni świadomą i pełnioletnią.  
 
          Zapoznaj się z regulaminem.


sklepy internetowe

Śląskie centrum drzwi i paneli podłogowych
Alarm, alarmy, centralny zamek, klamcer, uklad do otwierania drzwi bez klamek, układ do otwierania drzwi bez klamek, korekcja stanu, zmiana przeiegu licznika, hurt, detal, akumulator, akumulatory, sonda lambda, sondy lambda, czujniki, elektroczne s
Zegary z kukułka
Obuwie taktyczne przeznaczone głównie dla służb mundurowych, jak policja, straż miejska, wojsko.
Kiedy chcesz odzyskać zdrowie ?Produkty posiadają potężną naturalną siłę leczniczą.DAJ SOBIE SZANSĘ NA LEPSZE ŻYCIE !!!
Starforce-buty. Obuwie używane przez służby mundurowe oraz miłośników sportów ekstremalnych.
Najlepsze zapachy świata zamknięte w naszych perfumach!Najwyższej jakości, niezwykle trwałe wody perfumowane dla prawdziwych mężczyzn.Zmysłowe i piękne perfumy dla każdej kobiety. Absolutny hit na polskim rynku: FEROMONY
Wykonujemy Księgi okolicznościowe na zamówienie wykonywane metodą kolażu. Zapraszamy
Sklep z koralikami z Jablonex'u, cloisonne, kamieni półszlachetnych i bursztynu
Ceny materiałów budowlanych oraz asortymentu niezbędnego do wykonania adaptacji poddaszy oraz wykończeń wnętrz płytami G-K